Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Numer projektu

POIS.03.01.00-00-0050/19-00

/Nazwa kontraktu

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ. Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ – węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe z węzłami), długość ok. 7 km.

Opis kontraktu

Przedmiot kontraktu

 

Projekt  i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł Sokołów Młp. Północ. Część nr 2: odc. realizacyjny Obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł Kopce obecnie Janów Lub. Północ – węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe z węzłami),na odcinku od km roboczego 18+148 do km roboczego 24+602 (tj. długości ok. 6,454 km) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą, km ok.18+148 odpowiada km ok. 382+000 istniejącej drogi krajowej 19, natomiast koniec odcinka wg kilometrażu roboczego – km ok. 24+602 odpowiada km ok. 389+000 istniejącej drogi krajowej 19.

Projekt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS), oraz ze „Szczególnymi Warunkami Kontraktu (SWK)”.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków zewnętrznych i krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Projektowany odcinek drogi  ekspresowej S19 będzie przebiegać nowym śladem przecinając po drodze istniejącą sieć komunikacyjną dróg lokalnych.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu janowskiego, w obrębie  gmin Modliborzyce i Janów Lubelski.

 

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Celem projektu jest stworzenie odcinka drogi ekspresowej posiadającego po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstanie m.in. 5 obiektów mostowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) zlokalizowane w miejscowości Janów Lubelski po prawej i po lewej stronie.  Realizacja odcinka umożliwi szybki i bezpieczny przejazd pojazdów pomiędzy Lublinem a Rzeszowem jak również spowoduje zmniejszenie natężenia ruchu tranzytowego w mieście Janów Lubelski. Budowa odcinka w tej lokalizacji znacząco wpłynie na poprawę  warunków życia mieszkańców i  stanu środowiska naturalnego .

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy;
  • zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów.

 

Podstawowe informacje

Odcinek objęty przedmiotem zamówienia będzie przebiegał nowym śladem przecinając po drodze istniejącą sieć komunikacyjną, zlokalizowany jest na terenie województwa lubelskiego, powiatu janowskiego ,na terenach gmin Modliborzyce i Janów Lubelski.

Droga ekspresowa S19 o przebiegu: (Grodno) granica państwa – Kuźnica – Sokółka – Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo Duże – Choroszcz – Siemiatycze – Lublin – Nisko – Rzeszów – Barwinek – granica państwa (Preszow) jest ujęta w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. Nr 128, poz. 1334, z późn. zm.) pod poz. 20 w Załączniku do Rozporządzenia jw. oraz Uchwale Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025 r.)” – załącznik nr 1”. Projektowane przedsięwzięcie stanowi część Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów w Monitorze Polskim nr 252 z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Realizacja drogi ekspresowej jest inwestycją o znaczeniu europejskim. Została ona zaliczona do bardzo ważnych zadań rządowych. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju. Istniejący układ komunikacyjny w Polsce nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego, stąd konieczność budowy dróg ekspresowych i pilna potrzeba dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich. Drogi ekspresowe w Polsce są niezbędne, jako podstawowy element infrastruktury rozwiniętego państwa, charakterystyczny dla krajów Unii Europejskiej.

 

Wartość kontraktu: 148 543 963,51 (brutto)

Prace projektowe: 30.10.2017 – 28.02.2019

Prace na budowie: 15.03.2019 – 30.05.2021

( Do czasu realizacji prac na budowie nie wlicza się okresów zimowych tj., od 15 grudnia do 15 marca )

Fot. 1. Orientacja na mapie Polski

Fot. 2. Orientacja na mapie województwa lubelskiego

/Zamawiający

Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg
Krajowych i Autostrad,
Ogrodowa 21, 20-075 Lublin

http://www.gddkia.gov.pl

/Wykonawca

Mota-Engil Central Europe S.A.
ul. Wadowicka 8W
30-415 Kraków
Biuro Wykonawcy
Borownica 26
23-300 Janów Lubelski

http://www.mota-engil-ce.eu/

/Nadzór Inwestorski

Konsorcjum Firm:
Lider: TPF Sp. z o.o.
ul. Annopol 22
03-236 Warszawa
TPF GETINSA EUROESTUDIOS SL
ul. Ramón de Aguinaga nr 8
28028 Madryt
Biuro Inżyniera Kontraktu
ul. Lubelska 1
23-300 Janów Lubelski

https://tpf.com.pl/