Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Wartość całkowita kontraktu

148. 543. 963, 51 zł

poniedziałek 16/07/2018

02.07.2018 – 08.07.2018

Prace projektowe drogowe:

 • Przekazanie koncepcji docelowego zagospodarowania MOP,
 • Wystąpienie do GDDKiA o zaopiniowanie  dokumentacji do wniosku o ZRID,
 • Korekta linii rozgraniczających w zakresie podziału kompetencji- uzgodnienie z GDDKiA.

Roboty mostowe:

 • Wprowadzanie uwag Nadzoru Konsultanta do Projektu Budowlanego.
 • Opracowywanie rysunków do Projektu Budowlanego.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

 • Wprowadzanie zmian w projekcie oświetlenia zgodnie z wynikami Audytu BRD,
 • Wystąpienie o warunki przyłączeniowe na MOP-ach dla miejsc ładowania samochodów elektrycznych.

Branża sanitarna:

 • Uzgodnienia projektu z gestorami sieci.

Branża kanalizacji deszczowej:

 • Doprecyzowanie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża gazowa:

 • Uzgodnienia projektu z gestorem sieci,
 • Wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej poszczególnych obiektów na ternie MOP.

Branża wodno-kanalizacyjna:

 • Uzgodnienia projektu z gestorem sieci.

Branża melioracyjna:

 • Doprecyzowanie rozwiązań Projektu Budowlanego.

Branża telekomunikacyjna:

 • Prace nad projektem wykonawczym w zakresie kolizji teletechnicznych.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

 • Kontynuacja prac projektowych w zakresie Projektu Budowlanego.

Prace projektowe inne:

 • Przekazanie Raportu Wykonawcy z prac objętych Poleceniem Inżyniera Kontraktu nr 1/S19,
 • Analiza uwag Inżyniera Kontraktu:
 • do opracowania pn. Opinia geotechniczna,
 • do opracowania pn. Projekt geotechniczny,
 • do Planu działań ratowniczych,

 

 • System Zarządzania Ruchem
 • opracowywanie zmiany widoków znaków objazdów F8 (znaki pryzmatyczne),
 • Opracowywanie profili przekroczeń KT korpusu głównego.