Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów odc. obwodnicy Janowa Lubelskiego

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19/09/2019

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 PLN

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 PLN

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 PLN

poniedziałek 27/05/2019

20.05.2019 – 26.05.2019

  • Wprowadzanie korekt i uzupełnień do opracowań dokumentacji Projektu Wykonawczego oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych i Odbioru Robót Budowlanych w związku z uwagami Inżyniera Kontraktu wniesionymi w procesie zatwierdzania,
  • Przygotowywanie Programów Zapewnienia Jakości,
  • Przygotowywanie Zasadniczego Przedmiaru Robót Stałych dla prac budowlanych,
  • Kontynuacja kontraktowania robót Podwykonawczych, Usług oraz Dostaw materiałów,
  • Przekazanie kopi podpisanej umowy z Podwykonawcą, PPUH HALS Halina Korzyńska, w zakresie przebudowy kolizji sieci teletechnicznych oraz budowy kanału technoligicznego,
  • Przekazanie wyjaśnień Wykonawcy dot. zasadności roszczenia 26
  • Przekazanie powiadomienia o roszczeniu R31 dot. nieprzewidywalnych warunków fizycznych,
  • Przekazanie dokumentacji powykonawczej z pierwszego rozpoznania saperskiego,
  • Przekazanie do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego aktualnych wypisów z rejestru gruntów wraz z wyjaśnieniami Projektanta o braku zasadności wydanego postanowienia urzędu w tym zakresie,
  • Zwrotne otrzymanie bez zatwierdzenia dokumentacji projektu tymczasowej organizacji ruchu m.in. z powodu trwających czynności administracyjnych związanych z wydaniem decyzji ZRID.