Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

środa 21/03/2018

12.03.2018 – 18.03.2018

Prace projektowe drogowe:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie drogowego PZT, elementów projektu budowlanego w zakresie koordynacji z pozostałymi branżami,

– Opracowano materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu,

– Prowadzone są prace projektowe zbiorników retencyjnych,

– Zakończono opracowywanie Projektu Budowlanego (PB) branży zieleni.

Prace projektowe mostowe:

– Trwa kontynuacja opracowań dokumentacji rysunkowej dla PB,

– Opracowano szczegółowe rysunki przepustów.

Prace projektowe branżowe:

Branża energetyczna:

– Wykonawca dostosował projektowane sieci do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego,

– Skoordynowano projektowane uzbrojenie z innymi branżami,

– Realizowane są prace nad analizami natężenia oświetlenia.

Branża sanitarna:

– Prowadzono prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

Branża kanalizacji deszczowej, odwodnienie:

– Trwa projektowanie kanalizacji deszczowej. Wykonano profile podłużne.

– Wykonawca dokonał ponownych obliczeń hydraulicznych rowów drogowych oraz rowów bezodpływowych,

– Kontynuowane są opracowania operatów wodnoprawnych.

Branża gazowa:

– Wykonawca realizuje prace dotyczące dostosowywania projektowanej sieci gazowej do otrzymanych warunków technicznych i aktualnych rozwiązań,

Branża wodno-kanalizacyjna:

– Kontynuowane są prace projektowe w zakresie Projektu Budowlanego (PB).

 

 

Branża melioracyjna:

– W trakcie opracowań są materiały do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie przedsięwzięć na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

– Wykonawca prowadzi prace nad opracowaniem Projektu Budowlanego (PB) w zakresie przebudowy cieków,

Branża telekomunikacyjna:

– Projektowane sieci dostosowywane są do zmian linii rozgraniczających i układu drogowego wraz z koordynacją międzybranżową,

– Wykonawca oczekuje na odpowiedź od Orange Polska o potwierdzenie inwentaryzacji kolidujących kabli,

– Opracowano informacje o zdarzeniach alarmowych na potrzeby uzgodnienia z Policją

z uwzględnieniem numerów węzłów.

Branża konstrukcyjno-budowlana:

– Trwa kontynuacja prac projektowych w zakresie w zakresie PB

Roboty ogólne:

– Plan Działań Ratunkowych jest w trakcie opracowywania

– Przygotowano Plan działań środowiskowych,

– Realizowane są prace nad projektem Systemu Zarządzania Ruchem i Sytemu monitoringu wizyjnego węzłów,

– Wykonawca złożył mapę do zasobów i oczekuje na przyjęcie w ośrodku PODGiK,

– Trwa kontynuacja opracowywania projektu Stałej Organizacji Ruchu,

– Raport oddziaływania na środowisko i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia jest w trakcie przygotowywania,

– Wykonawca pozyskał z PODGiK część materiałów do opracowania projektów podziałów nieruchomości,

– Prowadzone są prace przy projektach podziałów nieruchomości,

– Prowadzone są badania geologiczne.