Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie

/Data podpisania umowy
o dofinansowanie

19.09.2019 r.

/Wartość całkowita kontraktu

148 543 963,51 zł

/Wartość całkowita projektu

992 166 150,00 zł

/Wysokość dofinansowania
z Unii Europejskiej

568 420 286,26 zł

Zakres robót

Wykonawca wykona następujące Roboty:  

Odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej od km ok. 18+283,40 do km ok. 24+288,20 o nawierzchni bitumicznej w rozwiązaniu etapowym tj. dwie jezdnie szerokości 2 x 3,5 m + 2,5 m pas awaryjny, z rezerwą pod trzeci pas ruchu szerokości 3,5 m na zewnątrz;

– węzły drogowe wraz z niezbędnym przełożeniem/przebudową dróg bocznych dochodzących do węzłów:

– w km roboczym około 18+538 – węzeł „Janów Lub. Północ” (dawniej „Kopce”) – węzeł częściowo bezkolizyjny typu „karo”

– w km roboczym około 24+010 – węzeł „Janów Lub. Południe” (dawniej „Jonaki”) – węzeł częściowo bezkolizyjny typu „karo”

– Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP):

– w km roboczym około 21+150 po prawej stronie drogi ekspresowej – MOP Janów Lubelski kat. I – etap budowy (docelowo kat. II), wariant zagospodarowania pierwszy

– w km roboczym około 21+150 po lewej stronie drogi ekspresowej – MOP Janów Lubelski kat. I – etap budowy (docelowo kat. III), wariant zagospodarowania pierwszy

– przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową z uwzględnieniem ich przyszłej kategorii, w tym przebudowę istniejącej DK19/74 w zakresie określonym w Koncepcji Programowej (stanowiącym minimum zakresu) i wynikającym z przyjętych rozwiązań projektowych;

– budowę dróg innych niż droga ekspresowa (obsługujące tereny przyległe do inwestycji i przywracające naruszone połączenia drogowe) w tym uzgodnienie z ich przyszłymi zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich przyszłej kategorii;

– remont odcinków w obrębie istniejącej drogi krajowej nr 19;

– przebudowę istniejących oraz ewentualną budowę nowych zatok autobusowych,

– budowę tymczasowych dróg technologicznych wynikających z przyjętej przez Wykonawcę technologii wykonywania robót,

– wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów,

– budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów

– przejazdy awaryjne oraz wjazdy awaryjne na drogę ekspresową;

– pasy technologiczne;

– budowę i przebudowę zjazdów z dróg obsługujących lub innych dróg niższej kategorii;

– obiekty inżynierskie w ciągu drogi ekspresowej i w ciągu dróg krzyżujących się z drogą ekspresową;

– przebudowę istniejących obiektów inżynierskich i/lub budowę dodatkowych w ciągu istniejących dróg;   

– rozbiórkę w niezbędnym zakresie obiektów budowlanych;

– przeniesienie ew. zabezpieczenie obiektów małej architektury, w tym kapliczek, krzyży, figur itp.,

– budowę systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy: rowy drogowe, przepusty, kanalizację deszczową, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, infiltracyjne, retencyjno-infiltracyjne i inne (zaproponowane przez Wykonawcę);

– budowę urządzeń ochrony środowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno–naprowadzającym, zieleń,

– budowę infrastruktury dla potrzeb obiektów przy drodze ekspresowej zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym: sieci energetycznych zasilających i oświetleniowych, sieci wodociągowych, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi i innych;

– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych (dot. kolizji ujawnionych w trakcie opracowywania Dokumentacji Projektowej). Dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane będzie wynikało z decyzji ZRID.

– przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowych, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i innych (dot. kolizji ujawnionych w trakcie prowadzenia robót).

– budowę sieci teletechnicznej na potrzeby Zamawiającego;

– oświetlenie drogowe;

– oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi ekspresowej,

– Projekt Stałej Organizacji Ruchu wraz z jego zatwierdzeniem i wykonaniem oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem PSOR.

– organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.

– Plan Działań Ratowniczych w celu określenia zasad postępowania dotyczących systemu alarmowania służb ratowniczych podczas wypadku, pożaru, katastrofy lub innego miejscowego zagrożenia oraz koordynacji działań służb ratowniczych w ramach ich kompetencji i zakresu podejmowania czynności,

– geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;

– wykonanie na etapie realizacji prac budowlanych, sprawdzających badań określających parametry fizyko-wytrzymałościowe gruntów na odcinkach inwestycji, w szczególności

na odcinkach lokalizacji wysokich nasypów drogowych oraz w miejscach przekraczania obiektami inżynierskimi rzek i cieków wodnych w zakresie umożliwiającym weryfikację przyjętych metod wzmocnienia słabego podłoża gruntowego oraz sposobu posadowienia projektowanych obiektów budowlanych;

– wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp;

– oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego;

– po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi tymczasowe – wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz wszelkich innych terenów przekształconych przez Wykonawcę;

– opracowanie planu tras dostępu ze wskazaniem sieci dróg, po których planowane są przewozy materiałów, urządzeń i sprzętu na plac budowy z określeniem masy transportowanych ładunków (towarów) oraz określeniem rodzaju środków transportu,

– opracowanie planu organizacji transportu wewnętrznego po placu budowy,

– dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz zrealizowanie ww. zobowiązań;

– wznowienie/ustalenie/wydzielenie i zastabilizowanie granic pasów drogowych dróg budowanych w ramach inwestycji, znajdujących się w liniach rozgraniczających inwestycji, z uwzględnieniem ich projektowanej kategorii i opracowanie szkicu przebiegu granic tych pasów drogowych;

– wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;

– wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do już zrealizowanego odcinka sąsiedniego wraz ze zmianą organizacji ruchu na tym odcinku, w tym demontaż czasowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych elementów zabezpieczających jak np. pryzmy piasku (dotyczy sytuacji, w której odcinek sąsiedni został oddany do ruchu i funkcjonuje już samodzielnie);

Wykonanie połączenia początkowego i końcowego odcinka drogi ekspresowej z odcinkiem sąsiednim (i związane z tym ew. zastosowanie tymczasowych rozwiązań w zakresie organizacji ruchu) z uwzględnieniem stopnia zaawansowania robót budowlanych prowadzonych na sąsiednim odcinku.   

– budowę Systemu Zarządzania Ruchem.

– Wykonawca zobowiązany jest do budowy zbiorników bezodpływowych oraz studni w sytuacji, gdy istniejący zbiornik bezodpływowy lub studnia podlegać będzie likwidacji z powodu kolizji z inwestycją drogową.