Wydano decyzję ZRID na rozbudowę drogi S19 Sokołów Małopolski – Jasionka

Rozwój infrastrukturalny to jeden z najważniejszych elementów wpływających na rozwój regionalny i krajowy. Projekt rozbudowy drogi ekspresowej S19 między węzłami Sokołów Małopolski Północ a Jasionka stanowi istotne przedsięwzięcie, które w dużym stopniu wpłynie na poprawę przepustowości i bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie podkarpackim. Decyzja Wojewody Podkarpackiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otwiera drogę do niezwłocznego rozpoczęcia prac budowlanych.

Decyzja ZRID – zielone światło dla inwestorów i wykonawcy

ZRID, czyli decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, to dokument, który umożliwia rozpoczęcie robót budowlanych bez konieczności czekania na wszelkie formalne zatwierdzenia planów przez lokalne władze. W przypadku S19 decyzja ta została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą rozpocząć się od razu, a termin zakończenia prac zaplanowano na IV kwartał 2026 roku. Wykonawcą jest renomowana firma Strabag, która dysponuje doświadczeniem i zasobami technicznymi niezbędnymi do realizacji tego ambitnego projektu.

Zakres planowanych działań obejmuje dobudowę drugiej jezdni o długości około 13,8 km. Obecna, jednojezdniowa konfiguracja drogi zostanie zastąpiona przez dwie jezdnie po dwa pasy ruchu każda, co odczuwalnie zwiększy przepustowość trasy. Dodatkowo projekt przewiduje budowę pasa awaryjnego o szerokości 2,5 m oraz modernizację poboczy. Całość inwestycji realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”, co oznacza, że wykonawca odpowiada zarówno za przygotowanie dokumentacji technicznej, jak i samą realizację robót budowlanych.

Prace przygotowawcze rozpoczną się od inwentaryzacji geodezyjnej i przyrodniczej, rozpoznań saperskich, a także wstępnych działań związanych z organizacją terenu budowy. Wartość kontraktu wynosi 272 miliony złotych, co podkreśla skalę i znaczenie inwestycji.

Procedura odszkodowawcza dla właścicieli gruntów

Jednym z ważniejszych aspektów każdej inwestycji infrastrukturalnej jest kwestia rekompensaty dla właścicieli nieruchomości, które zostaną przejęte pod budowę. W kontekście rozbudowy drogi S19 decyzja ZRID określa granice terenu, który zostanie przeznaczony pod nową infrastrukturę. To z kolei jest sygnałem do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej.

Właściciele dotkniętych działek otrzymują odszkodowania od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Proces ten rozpoczyna się od ustalenia wartości nieruchomości przez niezależnych biegłych rzeczoznawców majątkowych, powołanych przez Wojewodę Podkarpackiego. Na podstawie ich wyceny, wojewoda wydaje decyzję odszkodowawczą, która staje się podstawą do wypłaty rekompensat. Odszkodowanie jest wypłacane właścicielom nieruchomości w ciągu 14 dni od momentu, kiedy decyzja o ustaleniu odszkodowania staje się ostateczna. To szybki i transparentny sposób rozliczenia, który ma na celu minimalizowanie dyskomfortu społecznego wynikającego z konieczności przejęcia gruntów.

Wpływ inwestycji na środowisko i działania ochronne

Rozbudowa drogi S19 wymaga nie tylko prac konstrukcyjnych, ale również dbałości o środowisko naturalne. Inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem szeregu działań mających na celu minimalizację jej wpływu na otoczenie. Planowane są prace rozpoznawcze, w tym inwentaryzacje ornitologiczne, które są konieczne przed przystąpieniem do wycinki drzew. Działania te są istotne dla ochrony miejscowej fauny i flory.

W ramach projektu zaplanowano również budowę ekranów akustycznych, które zmniejszą hałas wpływający na okoliczne tereny mieszkalne. Ważnym elementem jest także ochrona cieków wodnych i przejścia dla zwierząt, co zapewni ciągłość ekosystemów. Dla przykładu, na trasie znajdą się specjalne przejścia dla zwierząt średnich, w tym jedno zintegrowane z wiaduktem. Działania te demonstrują, jak nowoczesne inżynieria drogowa i dbałość o środowisko mogą iść w parze.

Kolejnym interesującym rozwiązaniem jest ochrona kościoła w Nienadówce, znajdującego się w pobliżu planowanej trasy. Podczas prac w jego rejonie, nie będą stosowane walce wibracyjne, a dodatkowo zostanie ustawiony ekran przeźroczysty, mający na celu ochronę zabytkowego obiektu przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Korzyści z rozbudowy drogi S19 i przyszłe perspektywy

Rozbudowa drogi S19 nie tylko zlikwiduje istniejące „wąskie gardło” na tej trasie, ale przede wszystkim w dużym stopniu poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Zwiększenie liczby pasów ruchu oraz dodanie pasa awaryjnego przyczyni się do płynniejszego ruchu, co jest istotne szczególnie na trasie o znaczeniu międzynarodowym. Dzięki temu można spodziewać się także zmniejszenia liczby wypadków drogowych, co jest priorytetem dla każdej nowo projektowanej lub rozbudowywanej drogi ekspresowej.

Via Carpatia – znaczenie dla Polski i Europy

Projekt Via Carpatia, w ramach którego realizowana jest rozbudowa S19, to przedsięwzięcie o strategicznym znaczeniu dla całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Trasa Via Carpatia ma na celu stworzenie południkowego korytarza transportowego, który połączy kraje nordyckie z południem Europy. Przebieg przez Polskę, od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę aż po Podkarpacie, umożliwi nie tylko rozwój gospodarczy poszczególnych regionów, ale również ułatwi transport towarów, co przyczyni się do wzrostu gospodarczego kraju.

Inwestycja w rozbudowę drogi S19 jest fundamentalnym elementem większego obrazu rozwijającej się infrastruktury drogowej Polski. Nie tylko wpłynie na poprawę warunków ruchu drogowego, ale również stanowi część większego, międzynarodowego projektu, jakim jest Via Carpatia. Dzięki realizacji tego projektu Podkarpacie stanie się jeszcze bardziej dostępne zarówno dla podróżnych, jak i inwestorów, co z kolei wpłynie na dalszy rozwój gospodarczy i społeczny regionu.

Projekt rozbudowy S19 to przykład na to, jak odpowiedzialne podejście do planowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych może przynieść korzyści na wielu poziomach – od lokalnego poprzez krajowy aż po międzynarodowy. Zapewnia to nie tylko bieżące udogodnienia dla kierowców, ale także długoterminowe perspektywy rozwoju dla całego kraju.